Het doel van de website/ forum KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) is om met elkaar informatie uit te wisselen, elkaar steun en herkenning te kunnen geven, alsmede inzicht te verkrijgen in de gevolgen van het opgroeien en leven met een psychisch zieke ouder(s). Wij kunnen door middel van deze volwassen KOPP-kinderen site gaan herkennen en erkennen, dat wij niet de enige zijn met een afschuwelijk nare levensgeschiedenis. Op deze manier zou herkenning voor ons heel verhelderend en steunend kunnen zijn. Jij als volwassen KOPP-kind voelde je vaak geroepen om een goede zoon of dochter te zijn, en bleef met vragen en zorgen zitten om je ouders zoveel mogelijk te ontlasten. Of je ging veel aandacht vragen en werd op deze manier als het ware de bliksemafleider voor de problemen van je ouders. Op te moeten groeien in een gezin met een psychisch zieke ouder(s) kan zeer belastend zijn. We kregen als volwassen KOPP-kinderen vaak op indringende wijze te maken met veranderingen in de gedragingen van onze ouder(s), alsmede wisselende omstandigheden in de thuissituatie. De onvoorspelbaarheid van de sfeer thuis, de geringe informatie over wat er aan de hand was en het gebrek aan geruststelling en steun was, en is misschien nog, voor ons als volwassen KOPP-kinderen heel erg belastend. Wij als volwassen KOPP-kinderen, die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met een vader of moeder die, buiten zijn/ haar psychische ziekte, óók nog alcoholist was of is, ontwikkelden dikwijls een op schaamte gebaseerde persoonlijkheid en worden, wat in therapeutische kringen ‘’co- dependant’’ of ‘’afgeleid- afhankelijk’’ genoemd. Dit leidt er dikwijls toe dat volwassen kinderen van alcoholisten, ook als zij zelf geen alcoholist worden toch relaties aangaan met mensen die wel verslaafd zijn. Dit kunnen ook andere verslavingsvormen zijn, zoals drugs, seks, aan hun werk of zelfs aan hun godsdienst. Wonden uit onze jeugd leiden er niet alleen toe, dat onze emoties buiten proportie zijn of geen verband houden met de situatie. Ze kunnen er zelfs toe leiden dat wij helemaal geen emoties meer voelen!! Op dat moment verliezen wij onszelf. Meestal heb je als KOPP kind in je volwassen leven nog last van de wisselende stemmingen van je ouders, de onvoorspelbaarheid thuis, het gebrek aan informatie en de grote verantwoordelijkheid, die je al (te) vroeg op je schouders moest nemen. Er was niet altijd -of zelfs helemaal geen, aandacht of gelegenheid om te praten over problemen met je vader en/of moeder. Vaak worstel je nog steeds met dezelfde problematiek als toen je nog thuis woonde. Velen van ons herkennen, dat het niet zo verwonderlijk is, dat wij zelf ook een groot risico lopen om psychiatrische problemen te krijgen, daar wij in een voortdurend onveilig klimaat zijn opgegroeid. De innerlijke verstoringen*, die hieruit voort vloeien waren tot voor kort nooit echt in kaart gebracht, omdat er geen openheid was over hoe veel volwassenen dit nog dagelijks ervaren. Er is nu meer inzicht in de problematiek en behandelwijze van deze verstoringen. Een aantal van deze verstoringen hebben wij mede, door middel van KOPP- ervaringen kunnen samenstellen en belichten. De lijst van deze verstoringen geeft een goed beeld tegen welke verstoring of meerdere daarvan, je kunt aanlopen als je een volwassen KOPP- kind bent. Je vindt deze in het menu hierboven. Er zijn meerdere combinaties mogelijk. Ook de heftigheid kan per persoon verschillen. Uit het voorgaande blijkt, dat het duiden en herstellen van deze verstoringen, een intensieve en soms zelfs een langdurige behandeling vergt.

* Wij spreken van een verstoring in plaats van stoornis zoals Monique de Heij (†) het benoemde in haar boek: ‘Bestaansleegte.’